THE 13 Management Limited按此瀏覽所有畢業生職位>>


職位空缺

餐飲服務員 / 初級侍應員申請職位>>

調酒員申請職位>>

接待員申請職位>>

初級廚師, 西餐申請職位>>

初級廚師, 中餐申請職位>>

機械技術員申請職位>>

客房服務員申請職位>>

金粉世家水療接待員申請職位>>

系統監控操作員申請職位>>