Fairton Development(Macao)Company Limited按此瀏覽所有畢業生職位>>


職位空缺

營業員申請職位>>

兼職營業員申請職位>>

店舖領班申請職位>>

店舖助理申請職位>>

助理店舖經理申請職位>>

店舖經理申請職位>>